За Проекта

Име на проекта: „Развитие на ефективни, устойчиви модели за културен туризъм в Монтана, Видин и Долж“

Водещ партньор: Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000, Монтана, България

Партньори: Румънска организация за технологичен трансфер и иновации (Аrott), Румъния, Агенция за регионално развитие и бизнес център – Видин, България

Цели на проекта:

Обща цел: Да подобри икономическото развитие на сектор туризъм в трансграничния регион в Монтана, Видин и Долж.

Конкретни цели:

♦ Стимулиране на туристическата дейност в Монтана, Видин и Долж

♦ Разработване и въвеждане на иновативен модел, който да насърчи развитието на културния туризъм в региона

♦ Да се създадат устойчиви партньорски отношения между заинтересованите страни в туристическия бранш

Дейности по проекта:

♦ Подготовка на проекта

♦ Управление и администриране на проекта

♦ Разработване на ресурсен пакет „Културен туризъм”

♦ Създаване на туристически информационни офиси

♦ Обучение „Културен туризъм”

♦ Разработване на пакет „Туристически услуги”

♦ Специализирано туристическо изложение и създаване на туристическа мрежа

♦ Информиране и публичност

Резултати от проекта:

♦ Създадени 2 информационни центъра

♦ Изграден капацитет у представители на 30 туристически фирми чрез възможности за участие в проектните дейности

♦ Подобрен имидж на региона като дестинация за културен туризъм чрез:

• Разработен ресурсен пакет „Културен туризъм”, съдържащ културни, природни и исторически забележителности и туристическа инфраструктура в трансграничния регион

• Интерактивен уебсайт

• Създаден пакет туристически услуги с фокус върху културното и историческо наследство в областите Монтана, Видин и Долж

• Взаимодействие между туристическия бизнес, НПО и местни власти в резултат от реализацията на проекта с цел разработване на иновативен туристически продукт, популяризирането му и повишаване атрактивността на трансграничния регион.

Целеви групи:

♦ 30 МСП, които работят в сферата на туризма

♦ 7 музея от двете държави

♦ 10 НПО, които работят в сферата на туризма и културното наследство